ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА на ТУК-ТАМ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА на ТУК-ТАМ

1.        Дефиниции:

 1. ЗЗП: Закон за защита на потребителите, обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., в сила от 10.06.2006 г.;
 2. Злоумишлени действия: недобросъвестни действия или бездействия, нарушаващи обичайно приетите, законосъобразните и/или моралните начини на използване на интернет пространството, или нанасящи вреди или дискомфорт на лица, използващи Платформата, включително, но не само, използване на език на омразата (hate speech), обиди и клевети, изпращане на нежелана поща (spam, scam, phishing, etc.), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в софтуера с цел собствена облага или добиване на информация (information hijacking), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (DoS атаки и др.) или заобикаляне на лицензионни споразумения и права (crack), изпращане на „троянски кон” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите Потребители и Посетители на Платформата и/или на Тук-Там, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;
 3. Тук-Там или Ние, Нас: сдружение с нестопанска цел, ЕИК 175588579.
 4. Потребител: физическо лице по смисъла на §13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП, което е на възраст над 18 години и има регистриран Потребителски профил на Платформата;
 5. Посетител: физическо лице по смисъла на §13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП, което е на възраст над 18 години и използва Платформата без да има регистриран Потребителски профил на Платформата;
 6. Платформата: интернет страница, разработена и управлявана от Тук-Там, достъпна на: www.tuk-tam.bg.
 7. Потребителски профил – е обособена част в Платформата, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията, както и информация относно дейността му чрез Платформата. Достъпът до Потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп и др.
 8. Общи условия – настоящите общи условия и всички техни последващи изменения, които са били надлежно съобщени на Потребителя.
 9. Deep-link – хиперлинк към конкретна вътрешна страница на Платформата, а не основната страница на Платформата (http://tuk-tam.bg/)

2.        Правнообвързваща сила на настоящите Общи условия

Тук-Там и всеки Потребител и Посетител се съгласяват, че електронните изявления (текстови съобщения), които изхождат от всеки един от тях чрез извършването на действия в рамките на Платформата, включително чрез регистриране на Потребителски профил, или използване или регистриране за функционалностите на Платформата без създаване на Потребителски профил, както и електронните изявления, изхождащи от Тук-Там чрез посочени данни за контакт в настоящите Общи условия или изпратени до Потребител/Посетител, се считат за подписани с електронен подпис по смисъла на член 3, точка 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и страните приемат, че те имат стойността на саморъчен подпис във връзка с отношенията между тях. С приемане на настоящите Общи условия страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за подписани с електронен подпис за равностойни на подписани със саморъчен подпис, както и за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна инфраструктура, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Настоящата точка е приложима и по отношение на приемането на Общите условия

Настоящите Общи условия важат за Платформата, приложенията, комуникациите и всички други услуги, свързани с тях и посочени в Общите условия. ..

Събирането, използването и споделянето на лични данни е предмет на нашата Политика за поверителност (включително Политика за бисквитките и другите документи, споменати в Политиката за поверителност) и техните последващи актуализации.

2.1. Промени

Тук-Там запазва правото си да променя едностранно Общите условия, като и нашите Политика за поверителност и Политика за бисквитките. При промени Вие ще бъдете известени не по-късно от 7 дни от извършването им посредством нашата Платформа, или чрез други канали, за да Ви дадем шанс да прегледате промените, преди те да влязат в действие. Ако възразявате срещу някоя от промените, можете да преустановите използването на Платформата и/или да изтриете своя Потребителски профил, без да посочвате причина и без да дължите обезщетение или неустойка. Използването на Платформата след като сме публикували или изпратили известие за промени в тези условия, означава, че приемате актуализираните условия от датата, на която те влизат в сила.

3. Потребителски профил

При регистрация на Потребителски профил всеки Потребител се съгласява: (1) да използва сигурна парола и да я пази поверителна и (2) да спазва закона и добрите нрави.

Вие носите пълна отговорност за всяко действие или бездействие, извършено през Вашия Потребителски профил, освен ако не сигнализирате своевременно за злоупотреба или неговото компрометиране.

Потребителят се задължава при използване на Платформата и Потребителския профил да действа добросъвестно, да спазва приложимото законодателство и обичайно приетите практики за поведение в интернет пространството и използването на интернет платформи, да пази доброто име и репутация на Тук-Там и на другите Потребители и Посетители на Платформата.

4. Плащания и Дарения

Платформата и всички нейни функционалности са безплатни за всеки Потребител и Посетител, доколкото не е посочено изрично друго.

Освен това, Платформата предоставя и възможност на всеки Потребител и Посетител да извършва дарения към и/или лесно да стане член на Сдружение “Тук-Там” чрез заплащане на членски внос според избрано ниво на членство и решение на УС. Членският внос ще бъде използван за постигане на целите на Сдружението.

4.1. Видове членски внос и Дарения

Има два вида членски внос. Първият е месечен, при който дарявате веднъж на месец - т.нар “абонамент за дарение” до момента, в който го прекратите.

Вторият е годишен, при който дарявате еднократно равностойността на 12 членски вноса. Можете да изберете вид абонамент в процеса на плащане. В профила си можете да видите общата сума на даренията досега.

Заявяването на абонамент за дарение Ви предоставя правото да използвате следните допълнителни услуги и привилегии чрез Платформата:

 • Достъп до затворени Facebook и LinkedIn групи
 • Бюлетин за членове
 • Годишен доклад за дейността
 • Глас на общо събрание

Можете да се запознаете по-подробно с условията за членство от Устава и Вътрешните правила на Сдружението.

4.2. Промяна на и прекратяване на плащания

Можете да откажете годишното дарение по всяко време като спрете месечните си плащания от Вашата банка. Моля да имате предвид, че в такъв случай даренията, предоставени до този момент, не подлежат на възстановяванe.

Ако желаете да преминете от месечно към годишно дарение, можете да направите това като изберете тази опция от www.tuk-tam.bg/join и/или се свържете с нас на hey@tuk-tam.bg. Годишното месечно дарение ще важи за следващите 12 месеца.

Спирането на абонамента ще доведе до загуба на привилегиите и допълнителните опции, които той ви дава. „Спиране“ включва отказ от абонамента, неосъществено плащане или блокиране на акаунта Ви.

4.3 Начини за плащане

За извършване на плащанията Платформата използва доставчици на услуги за електронни разплащания, които се явяват трети страни по настоящите Общи условия. Използвайки техните услуги, Вие се задължавате да изпълнявате общите условия и правила на тези доставчици. Вие се съгласявате да не държите отговорно Тук-Там за каквито и да е грешки или нередности, свързани с ползването на услуги на трети страни през Платформата. Плащанията в платформата се извършват чрез дебитна/кредитна карта.

Заплащайки членски внос, приемате също:

 • Вашето плащане на членски внос или дарение може да подлежи на валутни такси или разлики в стойността в зависимост от местоположението Ви (например, различни валутни курсове). Тук-Там не може да влияе върху такива допълнителни такси и няма отношение към тях.
 • Ако изберете възможността да плащате членски внос на месечна база, ще бъдете автоматично таксувани посредством избрания от Вас метод за плащане в началото на всеки абонаментен период. Ако искате да избегнете бъдещо таксуване, спрете абонамента си, 24 часа преди датата на подновяване.
 • Ако плащането е неосъществено, Платформата може да опита да повтори плащането в рамките на няколко дни, използвайки избрания от Вас метод на плащане, според същите условия, които сте посочили при първоначалния си опит за плащане. В този случай ще получите съобщение по имейл.
 • Дарения, чиито източници не са прозрачни или чието използване е ограничено по някакъв начин, трябва да бъдат прегледани и могат да бъдат върнати при установяване на нередност.
 • Тук-Там няма да компенсира, независимо дали чрез комисионни, плащания за привличане или други средства, която и да е трета страна за насочване на дарение или на дарител към Тук-Там.

Веднъж годишно ще получавате специален “Сертификат за дарение” за общата стойност на Вашия принос към мисията на организацията през изминалата година.

5. Известия и съобщения

Тук-Там може да Ви известява и изпраща съобщения по следните начини: (1) в рамките на Платформата, или (2) посредством данните за контакт, които сте ни дали (например, имейл).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят, съот. Посетителят се съгласява да поддържате данните си за контакт точни и актуални.

Можете да прегледате Вашите настройки, за да контролирате или ограничите комуникациите, които получавате от нас - предстои да бъде добавено.

6. Права и ограничения

Всеки Потребител или Посетител декларира, че притежава съдържанието и информацията, които качва или публикува на Платформата, като предоставя на Тук-Там и свързаните с нас лица следните неизключително право: Международно, подлежащо на трансфер и преотстъпване право да използваме, копираме, променяме, разпространяваме, публикуваме и обработваме информацията и съдържанието, които Вие предоставяте през Платформата и допълнителни услуги на други, без нужда от допълнително съгласие, известие и/или компенсация за Вас или други лица.

Тези права са ограничени по следния начин:

 1. Можете да прекратите тези права за конкретно съдържание, като изтриете това съдържание от Платформата или като закриете своя Потребителски профил, освен (а) ако сте го споделили с други лица на Платформата и те са го копирали, запазили или споделили и (б) за приемлив период от време, който е нужен, за да премахнем това съдържание от нашите и други системи.
 2. Няма да използваме Вашето съдържание в реклами за продукти и услуги на трети страни, без Вашето изрично съгласие (включително спонсорирано съдържание). Ако използвате определена функционалност на Платформата, можем да споменем това с името или снимката Ви, за да промотираме тази функционалност в рамките на Платформата.[h]
 3. Имаме право да редактираме технически и форматираме Вашето съдържание (например като го превеждаме, транскрибираме, променяме размера, подравняването, типа на файла или като премахнем метаданни), но няма да променяме смисъла му.

Информираме Ви, че ние при обработването и използването на  Ваша информация и лични данни, които сте ни предоставили, ще го правим в съответствие с Политиката за поверителност и направените от Вас избори (включително настройки).

Съгласявате се и се задължавате да предоставяте само съдържание или информация, които не нарушават закона или правата и законните интереси на трети лица (включително права за интелектуална собственост). Съгласявате се също, че информацията във Вашия Потребителски профил е вярна и точна. Моля да имате предвид, че Тук-Там може да бъдат задължени от закона да премахват определена информация или съдържание в някои държави.

6.1. Достъп до Платформата

Имаме право да променяме, прекратяваме или преустановяваме всяка една функционалност на Платформата. Не обещаваме, че ще съхраним или ще продължим да показваме информацията или съдържанието, което сте публикували. Платформата не е услуга за съхранение. Приемате, че не сме задължени да съхраняваме, поддържаме или да Ви предоставяме копия от съдържание или информация, предоставени от Вас или други, с изключение на изискваните от приложимото законодателство, както е отбелязано в нашата Политика за поверителност.

6.2. Съдържание от трети страни

Използвайки нашата Платформа, е възможно да срещнете съдържание или информация, която е неточна, непълна, забавена, подвеждаща, незаконна, обидна или по друг начин вредна. Тук-Там не носи отговорност за съдържанието или информацията, публикувана от други Потребители или Посетители. Не винаги можем да предотвратим такива злоупотреби с нашата Платформа и Вие приемате, че не сме отговорни за подобни и други злоупотреби.

 6.3. Ограничения и Изтриване на Потребителски профил

Тук-Там запазва правото си да ограничава Вашето използване на Платформата, включително броя на контактите Ви и възможността Ви да се свързвате с други Потребители.

Тук-Там запазва правото си едностранно да ограничи, спре или да изтрие Вашия Потребителски профил, без да дължи обезщетение, в следните случаи:

 • при предоставяне на неверни, непълни или неточни данни от страна на Потребителя;
 • нарушение на тези Общи условия или на приложимото законодателство;
 • съмнение или установено извършване на Злоумишлени действия  чрез Платформата.

По желание на Потребителя Тук-Там ще изтрие по всяко време Потребителския профил, като заличи и/или анонимизира съдържащи се в него лични данни. Искане за изтриване на Потребителски профил може да бъде направено чрез използване на посочените по-долу данни за контакт. При деактивиране/ограничаване на Потребителски профил, съдържанието и данните от акаунта се съхраняват от Тук-Там в анонимизиран вид за срок до 2 (две) години, следващи годината, през която се е осъществило обстоятелство, довело до деактивиране/ограничаване, освен ако с цел защита на правата и интересите на Тук-Там поради възникнал правен спор за нас не е налице основание за по-продължително съхранение. След изтичането на посочения срок на съхранение, данните се изтриват/заличават.

6.4. Права за интелектуална собственост

Тук-Там запазва всички свои права за интелектуална собственост върху Платформата. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – изображения, текстове, материали, сорс кодове, бази данни и други ресурси, достъпни чрез Платформата, извън личните данни и информация за Потребителя и Посетителя, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Тук-Там и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство, правата и интересите на Тук-Там.

 Търговските марки, използвани във връзка с Платформата от трети лица, са търговски марки на своите собственици.

7.     Отказ от отговорност и ограничения на отговорността

Тук-Там полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя и Посетителя за нормално ползване на Платформата, като не носи отговорност за временна или трайна, пълна или частична невъзможност за използването им и няма задължение да обезщети Потребителя или Посетителя за вреди и/или пропуснати ползи, възникнали от това. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят и Посетителят декларира, че използването на предоставяните функционалности чрез Платформата ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Платформата (включително съдържанието и информацията в нея) се предоставя във вида, в който е.

Тук-Там не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи, настъпили в резултат на злоумишлени действия на Потребителя, Посетителя или трети лица.

8.     Приложими закони и разрешаване на спорове

За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Страните се съгласяват, че в случай че някоя от разпоредбите от настоящите Общи условия се окаже недействителна това няма да води до недействителност на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната разпоредба ще бъде заместена от повелителните норми на закона или действителната воля на страните.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, във връзка с Платформата, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

9.     Задължения и ограничения

9.1.  Всеки Потребител и Посетител длъжен да:

 1. спазва всички приложими закони, добри практики и морални закони, включително, без ограничения, закони за поверителност, интелектуална собственост, закони срещу спам, закони за контрол на износа, данъчно законодателство и регулаторни изисквания;
 2. ни предоставя точна и актуална информация;
 3. използва своето истинско име в Потребителския си профил;
 4. използва Платформата по професионален начин.
 5. НЕ създава фалшиви идентичности на Платформата, представя неверни идентичности, създавате Потребителски профил за други, освен себе си (като истински човек), или използва или прави опит да използвате нечий друг профил;
 6. НЕ разработва, поддържа или използва софтуер, устройства, скриптове, роботи или други начини или процеси (включително краулери, плъгини за браузър или притурки или друг вид технологии), за да претърсва Платформата или да копира профили или други данни от Платформата;
 7. НЕ преодолява защитни функционалности или заобикаля контроли на достъпа или използва ограниченията на Платформата (например, максимално допустимите търсения за ключови думи или профили);
 8. НЕ разкрива  лична информация на трети лица, за която няма изрично съгласие за разпространение (например, конфиденциална информация на други (включително работодатели));
 9. НЕ нарушава правата за интелектуална собственост, включително авторски права, патенти, търговски марки, търговски тайни или други права на Тук-Там или трети лица. Например, не копира и не разпространява (освен чрез наличните функционалности за споделяне) постове или друго съдържание на други, без тяхното разрешение;
 10. НЕ загатва или твърди, че е свързан или одобрен от Тук-Там, без нашето изрично съгласие (например, като представя себе си за представител на Тук-Там);
 11. НЕ дава под наем, на лизинг, на кредит, не търгува с, продава или препродава или по друг начин извлича финансови изгоди от Платформата или свързаните с нея данни или достъпа до тях, без изричното съгласие на Тук-Там;
 12. НЕ свързва deep-link към Платформата с каквато и да е цел, освен за да промотирате Вашия профил или Група на Платформата, без нашето изрично съгласие 
 13. НЕ извършва Злоумишлени действия;
 14. НЕ наблюдава достъпността, производителността или функционалността на Платформата за каквато и да е конкурентна цел;

10.  Сигнали във връзка със съдържанието на Платформата

Уважаваме правата за интелектуална собственост на другите. Изискваме информацията, публикувана от наши Потребители и Посетители, да е точна и да не нарушава правата за интелектуална собственост или други права на трети страни.

11.  Как да се свържете с нас

За общи запитвания, може да се свържете с нас онлайн на hey@tuk-tam.bg.

За известия и упражняване на правата Ви по настоящите Общи условия или по закон можете да ни пишете на София 1124, ул. Загоре 9.