УСТАВ

на Сдружение с нестопанска цел “Тук-Там” Приет на Общо събрание, състояло се в гр. СОФИЯ на 09.02.2014 г. , изм. На 13.02.2020

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Статут

Чл. 1.(1) “Тук-Там” е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

Чл.1.(2) В своята структура и дейност “Тук-Там” е самостоятелна организация.

Чл.1.(3) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл.1.(4) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.

Чл.1.(5) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски, съгласно вътрешните правила на Сдружението.

2. Наименование

Чл.2.(1) Наименованието на сдружението е сдружение с нестопанска цел "Тук-Там". Същото се изписва на латиница, както следва: “Tuk-Tam”. Сдружението има свой печат и символи, които се приемат от Управителния съвет.

Чл.2.(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

Чл.2.(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

3. Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. София 1124, ул. Мизия 23, ет. 2, (изм. - Решение на ОС на 13.02.2020)

4. Срок

Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

5. Определяне на дейността

Чл.5.(1) Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в създаване на активна социална и информационна мрежа за български граждани, които учат или работят в чужбина или са живели, работили, пребивавали или завършили своето образование или част от него в чужбина, с цел създаване на контакти, споделяне на опит, подпомагане на личната реализация и социалната реинтеграция, развитие на общи интереси, както и за осъществяване на различни обществено-полезни проекти.

Чл.5.(2) Сдружението обединява усилията на членовете си с тези на държавните и общинските органи и организации, други физически и юридически лица за осъществявяне на посочените по-горе цели с наличните средства, знания и умения.

Чл.5.(3) Сдружението осъществява и други обществено полезни дейности, не забранени със закон, извън изброените в предходното изречение.

Чл.5.(4) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва приходите за осъществяване на целите, посочени в този устав.

Чл.5.(5) Извършваната от Сдружението стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Чл.5.(6) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

6. Основни цели на сдружението

Чл.6. Основни цели на сдружението са:

Чл.6.(1) Да обединява млади хора, получили, получаващи или желаещи да получат образование, опит и умения извън България, с цел създаване на информационна и социална мрежа за обмен на опит и информация.

Чл.6.(2) Да подпомага с опит и информация желаещите да се обучават и добиват житейски и трудов опит в чужбина.

Чл.6.(3) Да подпомага с умения, опит и налични средства желаещите да увеличават знанията и уменията си в България.

Чл.6.(4) Да създаде социална и информационна мрежа за получилите опит и образование в чужбина и желаещи да се завърнат в България.

Чл.6.(5) Да инициира и реализира общественополезни дейности, проекти и начинания без лична материална изгода.

Чл.6.(6) Да осъществява посредничество между неправителствени организации и между различни държавни институции и юридически лица, като координира техните усилия за осъществяването на различни социални проекти и начинания.

Чл.6.(7) Да обединява личности от различни професионални сфери и социални групи в своите териториални граници и ги обвързва с приятелство, сътрудничество, взаимно разбирателство и уважение.

Чл.6.(8) Да мотивира обществено полезни личности да служат на обществото и да подпомагат проектите и начинанията на „Тук-Там” без лична материална изгода.

Чл.6.(9) Да извършва разновидни обществени дейности, незабранени със закон, извън тези, описани в алинея 1-8.

Чл. 7.(1) Сдружението се обявява за открито и честно изказване на мнението на всеки един от членовете си по всички въпроси от публичен интерес. Толерантността се разглежда като важна основа на човешкото общуване.

Чл. 7.(2) Индивидуалното мнение на членовете по въпроси от публичен интерес не представлява мнението на Сдружението и като такова не обвързва Сдружението по никакъв начин.

Чл. 7.(3) Официалната си позиция по даден въпрос от публичен интерес Сдружението обявява писмено чрез Управителния съвет.

Чл. 7.(4) Сдружението може да изразява официална позиция по всички въпроси от публичен интерес освен по партийно-политически и религиозни въпроси.

7. Средства за постигане на целите на Сдружението

Чл.8. Средствата, с които сдружението постига своите цели, са:

Организиране и провеждане на конференции, семинари, работни срещи, кръгли маси, дискусии и социални мероприятия с цел обмяна на опит и знания.

Разработване, организиране и провеждане на образователни и обучителни програми и инициативи.

Кандидатстване за финансиране и работа на доброволни начала по одобрени проекти по програмите на Европейския съюз и други.

Изготвяне на експертни становища, прогнози и предложения до законодателната, изпълнителна и съдебна власт, както и местни държавни органи, свързани с целите на Сдружението.

Организиране на образователни и социални мероприятия във връзка с целите на Сдружението.

Осъществяване и подпомагане реализирането на благотворителна дейност от средствата, постъпили в Сдружението, или от помощи и дарения от други източници.

Сътрудничество на държавно и местно ниво, работа с държавни институции и международни организации по програми, подпомагащи образованието и обмена на опит и знания.

Осъществяване на контакти и сътрудничество със стопански и нестопански организации за осигуряване на дарителство, както и за размяна на опит със сродни организации.

Консултиране на стопански и нестопански организации по теми, казуси, проекти и действия свързани с лица живели/живеещи, работили/работещи, пребивавали/ пребиваващи или учили/учащи в чужбина.

II. ЧЛЕНСТВО:

1. Членски права и задължения

Чл.9.(1) Членуването в сдружението е доброволно.

Чл.9.(2) (изм - с решение на ОС на 13.02.2020) Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно българско или чуждестранно физическо лице, което е на възраст над 18 години, споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав, плаща редовно членския си внос и/или допринася с доброволен труд.

Чл.9.(3) (изм. - с решение на ОС на 13.02.2020) Според своята ангажираност членовете се делят на нива със съответния членски внос към Сдружението. Размерът и видовете се решават от Управителния съвет.

Чл.9.(4) Членовете на Сдружението се вписват в база данни на членовете, в която се отразяват техните лични данни и обстоятелства около възникване, поддържане и прекратяване на членството им. За поддръжката на базата данни на членовете отговаря Управителният съвет.

Чл.9.(5) Членове на “Тук-Там” могат да бъдат всички физически лица, попадащи във възрастовата граница, които са спазили процедурата за приемане и поддържане на членство съгласно вътрешните правила на сдружението.

Чл.10. (изм. - с решение на ОС на 13.02.2020) Членовете на сдружението имат право:

Да участват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание с право на глас

Да избират органите на управление на сдружението

Да бъдат избирани в неговите органи на управление, в случай че отговарят на изискванията вписани във вътрешните правила на сдружението:

да бъдат информирани за дейността и бъдещите планове на Сдружението;

Чл.11. (изм. - с решение на ОС на 13.02.2020) Членовете имат следните задължения:

да спазват Устава и Вътрешните правила на сдружението

да плащат членския си внос в размера и по начина, определен от Управителния съвет и/или да полагат доброволен труд за постигане на целите на сдружението

да се въздържат от действия, които биха засегнали доброто име на сдружението.

Чл.12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

2. Видове членство

Чл.13. (отм. - с решение на ОС на 13.02.2020)

Чл.14. (отм. - с решение на ОС на 13.02.2020)

Чл.15. (отм. - с решение на ОС на 13.02.2020)

3.Придобиване на членство

Чл.16.(1) (изм. - с решение на ОС на 13.02.2020) Кандидатите за членове на Сдружението заявяват желанието си чрез попълване на регистрационната форма на сайта tuk-tam.bg и избор на ниво на членство и форма на включване. Приемането става с вписване на новия член по решение на Управителния съвет в базата данни, поддържана съгласно чл. 9 (4).

Чл.16.(2) Всеки новоприет член приема устава и обичаите на Сдружението и се съгласява да спазва вътрешните правила и разпоредби на Сдружението.

Чл.16.(3) (отм. - с решение на ОС на 13.02.2020)

4. Прекратяване на членство

Чл.17.(1) Членството се прекратява: -с едностранно писмено изявление за прекратяване на членство, отправено до Управителния съвет; -със смъртта или поставянето под пълно запрещение; -с изключване по причини, описани във вътрешните правила на Сдружението; -при отпадане; -с прекратяване съществуването на Сдружението;

Чл. 17 (2) (изм. - с решение на ОС 13.02.2020) Отпадането се констатира по документи от Управителния съвет при настъпване на някое от следните условия:

При неплащане на членски внос за повече от два последователни месеца към момента на констатиране на членовете;

При липса на активност - една календарна година след регистрацията за участие в доброволческа инициатива;

Чл.17.(3) Решение за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличие на виновно поведение, грубо или системно нарушаване на закона, Устава, Вътрешните правила или решенията на органите му, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

Чл.17.(4) (отм. - с решение на ОС на 13.02.2020)

5. Отговорност

Чл.18.(1) Членовете не носят лична отговорност за задълженията на Сдружението.

Чл.18.(2) За задълженията на Сдружението Управителния съвет отговаря за размера на дължимата имуществена вноска съгласно вътрешните правила на Сдружението.

III. УПРАВЛЕНИЕ:

1. Органи на сдружението

Чл.19.(1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание

Чл.19.(2) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет, който се състои от най-малко трима членове на Сдружението: Председател, Заместник-председател и Секретар.

Чл.19.(3) При провеждане на първите избори за Управителен съвет се избират председател, заместник председател и секретар. Чл.19.(4) Съвещателен орган на Сдружението е Консултативният съвет, който се състои от най малко трима членове.

2. Общото събрание

Чл.20. В Общото събрание участват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

3. Компетентност на Общото събрание

Чл.21.(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на сдружението; 2. приема други вътрешни актове; 3. преобразува и прекратява Сдружението; 4. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и определя възнагражденията им; 5. назначава и освобождава регистрирани одитори; 6. одобрява годишния финансов отчет; 7. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението освен в случай на несъстоятелност; 8. взема решение за разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество при ликвидация; 9. разглежда жалби срещу решенията на Управителния съвет, включително и за отказ за приемане или за изключване на членове на Сдружението; 10. взема решение за откриване и закриване на клонове; 11. приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;12. приема бюджета на Сдружението; 13. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски; 14. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 15. отменя решения на Управителния съвет, когато

противоречат на закона и Устава на сдружението;

Чл.21.(2) Общото събрание взема решенията по точки 1, 3, 8 и 11 от предходната алинея с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите членове, а всички останали решения с обикновено мнозинство. Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

Чл.21.(3) Някои от правата по чл.21, ал.1 могат да се възлагат на други страни на Сдружението съгласно ЗЮЛНЦ.

Чл.21.(4) Решенията на Общото събрание са задължителни за управителния орган на Сдружението.

4. Свикване на Общото събрание

Чл.22.(1) Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Общото събрание може да се свика и на извънредно заседание по искане на 1/10 от членовете му или от Управителния съвет за решаване на въпроси, нетърпящи отлагане.

Чл.22.(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл.22.(3) (изм. - с решение на ОС на 13.02.2020) Свикването се извършва чрез покана, изпратена по електронна поща на всеки един от членовете на сдружението на адрес, посочен от него.

Чл.22.(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Чл.22.(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 10 /десет/ календарни дни.

5. Списък на присъстващите

Чл.23.(1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл.23.(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

6. Кворум

Чл.24. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи поне 1/2 от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

7. Право на глас

Чл.25. Всеки член на общото събрание има право на един глас в Общото събрание.

Чл.26. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

8. Решения

Чл.27.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен в случаите в които присъстват всички членове на сдружението и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.27.(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

9. Протокол

Чл.28.(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол според изискванията на закона.

Чл.28.(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя, лицето, изготвило протокола и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Чл.28.(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

10.Управителен съвет

Чл.29.(1) Управителният съвет е постоянно действащ орган на управление, който представлява, ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението. Състои се от най-малко трима активни членове на Сдружението: Председател, Заместник- председател и Секретар.

Чл.29.(2) Управителният съвет се избира от Общото събрание с обикновено мнозинство за срок от 1 година. Членовете на Управителния Съвет управляват и представляват Сдружението заедно и поотделно.

Чл.29.(3) (отм. - с решение на ОС на 13.02.2020);

Чл.29.(4) Членовете на Управителния съвет могат да осъществяват своите представителни,ръководни, управленски и други дейности относно Сдружението заедно и поотделно.

Чл.29.(5) (отм. - с решение на ОС на 13.02.2020);

Чл.29.(6) Избори относно Управителния съвет се провеждат тайно.

Чл.29.(7) Член на Управителния съвет може да бъде свален по молба на член на Сдружението, която трябва да е мотивирана и да се представи в присъствието на всички членове на Управителния съвет при провеждане на Общото събрание. Членът на Управителния съвет може да се изкаже. Молбата се уважава при поне 2/3 от присъстващите, гласували на Общото събрание за свалянето на члена на Управителния съвет.

Чл.29.(8) В случай, че се освободи място на член на Управителния съвет, то се заема от друг член на Сдружението, след предсрочно гласуване на Общо събрание с обикновено мнозинство.

11. Права и задължения на Управителния съвет

Чл.30.(1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на Управителния съвет;

Чл.30.(2) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател, Заместник-председател и Секретар.

Чл.30.(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж в месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението;

Чл.30.(4) Всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси;

Чл.30.(5) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;

Чл.30.(6) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за приемане и освобождаване на нови членове и други вътрешни правила на Сдружението;

Чл.30.(7) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;

Чл.30.(8) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

Чл.30.(9) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

Чл.30.(10) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

Чл.30.(11) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание;

Чл.30.(12) Управителният съвет координира основните насоки и програми за дейността на Сдружението;

Чл.30.(13) Управителния съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са в компетентността на Общото събрание;

Чл. 30 (14) (доп. - с решение на ОС на 13.02.2020) Управителният съвет взема решения съгласно чл. 9 (3) на този устав относно размера и видовете членски внос.

12. Кворум и мнозинство на Управителния съвет

Чл.31.(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл.31.(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл.31.(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.31.(4). Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

13.Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл.32.(1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои

действия, с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.

Чл.32.(2) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

14. Председател на Управителния съвет

Чл.33.(1) Председателят заедно и поотделно с останалите членове на Управителния съвет управлява и представлява Сдружението във връзките му с всички държавни и общински структури, физически и юридически лица. При отсъствие се замества от Заместник-председателя, следван от Секретаря.

Чл.33.(2) Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен в случаите, когато е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

Чл.33.(3) В случай на сваляне на Председателя или доброволно оттегляне от поста, неговото място се заема от Заместник-председателя, следван от Секретаря.

15. Консултативен съвет

Чл.33а.(1) Консултативният съвет се състои от най-малко три члена.

Чл.33а.(2) Членовете на Консултативния съвет се предлагат от Управителния съвет за две години и се избират чрез тайно гласуване от Общото събрание.

Чл.33а.(3) В случай, че някой от членовете прекрати участието си в Консултативния съвет, по предложение на Консултативния съвет Управителния съвет определя временно изпълняващ длъжността с мандат до провеждане на следващо Общо събрание, на което се избира постоянен член на Консултативният съвет.

Чл. 34 (Отм. - Решение на ОС от 09.02.2014г.)

V. ИМУЩЕСТВО:

1. Имущество

Чл.35.(1) Имуществото на Сдружението се набира от встъпителните вноски на членовете, членски внос, имуществени вноски от членовете, дарения и завещания, допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано сдружението, приходите от която ще се използват за постигане на определените в този устав цели, и други начини и средства, незабранени със закон.

Чл.35.(2) Със средствата на Сдружението могат да се придобиват вещи и имоти за осъществяване на неговата дейност, както и за посрещането на разходите по нея.

Чл.35.(3) С имуществото на Сдружението се разпорежда Управителния съвет.

Чл.35 (4) В имуществото на сдружението се включват правото на собственост и други вещни права върху материални и нематериални активи придобити по възмезден и безвъзмезден начин в хода на неговата дейност включително

продуктите на труда на неговите членове когато тези продукти са създадени във връзка с дейността на сдружението и доколкото в закона не е предвидено друго.

VІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ:

1. Документи по годишното приключване

Чл.36. Ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността.

2. Съдържание на отчета за дейността

Чл.37. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

3. Приемане на годишното приключване

Чл.38. Годишният финансов отчет и отчетът за дейността се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

4. Задължителна отчетна информация

Чл.39. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

5. Дивиденти

Чл.40. Сдружението не разпределя печалба.

6. Книги на дружеството

Чл.41. Сдружението води всички необходими книги съгласно закона, което включва: база данни членовете, протоколи от проведени събрания и сбирки и други необходими за функционирането на Сдружението.

VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ:

1. Основания за прекратяване

Чл.42. Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание; 2. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи; 3. при ликвидация.

2. Ликвидация

Чл.43.(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението. Ликвидацията се извършва съгласно разпоредбите на закона.

Чл.43.(2) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.44. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.45. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет от присъстващите членове на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Тук-Там“, състояло се на 09.02.2014г. в гр.София и влиза в сила веднага, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав, както и на всяка негова страница. Настоящият устав беше променен и допълнен на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Тук-Там“, състояло се на 13.02.2020г. в гр.София и влиза в сила веднага, в уверение на което членовете на Управителния съвет са

положили своя подпис под този Устав, както и на всяка негова страница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Бояджиев

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Димитрова

СЕКРЕТАР: Даниела Данаилова-Шербел