Българска Народна Банка

domain

Сектори

Дейност на централната банка

people

Брой хора в екипа

900+

location_on

Oфиси

гр. София 1000, пл. „Княз Александър І“ № 1

0 лв. | 0 часа

Принос към каузите на Тук-Там

За компанията

Българската народна банка (БНБ) е централната банка на България. Тя е най-старата национална институция на България, създадена непосредствено след възстановяването на българската държава. БНБ е независима емисионна институция на държавата, която се отчита пред Народното събрание. Играе ключова роля в българската икономика и финансова система на страната. Централната банка на България е изградена и функционира въз основа на Закона за Българската народна банка. Основната цел на институцията е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица. Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. Тя е единственият емисионен институт в България и поддържа налично паричното обращение. БНБ регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Банката управлява брутните международни резерви, извършва изследователски проучвания, събира, обобщава и анализира статистически данни и изпълнява широк спектър от други задачи и функции, определени със закон. От 1 януари 2007 г. БНБ е пълноправен член на Европейската система на централните банки и участва активно във вземането на решенията в сферата на банковото дело и финансите в Европейския съюз. Управителят на БНБ е член на Генералния съвет на Европейската централна банка, както и член с право на глас на Генералния съвет на Европейския съвет за системен риск. От 1 октомври 2020 г. БНБ има установено тясно сътрудничество с ЕЦБ и е член на Банковия съюз, участвайки в Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. През юли 2020 г. българският лев се присъедини към Единния валутен механизъм, известен като ERM II. Работата в БНБ предлага многообразни възможности в области като емисионно-касова дейност, управление на международните валутни резерви, платежни системи, банков и платежен надзор, икономически изследвания, статистически анализи. Банката предлага възможности и в областта на правото, управлението на човешките ресурси, международните отношения, информационните технологии и др.

Предимства и бонуси

person
Възможности за професионално развитие
workspace_premium
Условия за повишаване на професионалната квалификация
attach_money
Атрактивно заплащане, обвързано с постигнатите резултати
groups
Отлични условия на труд в добре организирана и динамична среда
policy
Широкообхватна и последователна социална политика

Обяви

Разгледай отворените позиции в компанията.

Контакти

public Уебсайт

https://www.bnb.bg/index.htm

question_answer свържи се с нас