Job application name

Младши изследовател (R1) - Анализ на социални медии и дезинформация

Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE)

business
Сектори
Data Analytics, Проучвания
info
Публикувана: 28 яну 2022
Валидна до: 15 ное 2022
Стартова дата: 13 сеп 2022
place София
school JuniorGATE е съвместна инициатива между СУ „Св. Климент Охридски“, Технологичен университет Чалмърс, Швеция и индустриални технологии Чалмърс, Швеция. Шведските институции са водещи организации в стратегически инициативи като AI Sweden, AI Research Centre, AI Innovation of Sweden и Digital Twin Cities Centre.

GATE развива изследователски капацитет и потенциал в областта на големите данни и изкуствения интелект, култивирайки следващото поколение водещи учени чрез разширяване на съществуващата изследователска мрежа и установяване на дългосрочни споразумения с водещи световни организации. Институтът изгражда устойчиви взаимоотношения със заинтересованите страни, като се фокусира върху технологичното сътрудничество между правителството, индустрията, академичните среди и неправителствените организации за изкуствен интелект и интелигентни модели за вземане на решения.

Ние използваме изкуствения интелект за по-сигурен и по-спокоен живот.

Станете част от бъдещето и участвайте в приложни изследвания, които развиват иновации в областта на големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с научната общност, бизнеса и правителството.

За своя изследователски екип търсим млади по душа, мотивирани за високи резултати и отворени към неограничените възможности на бъдещето.


Младши изследователи 

Изследователска група: Анализ на социални медии и дезинформация

 

Дезинформацията не е ново явление в човешкото общество, но с широкото използване на социални медии тя придобива нови измерения. Извличането на данни от социалните медии, различните методи за анализ и визуализация са важни инструменти в изследването на динамиката на разпространението на информация и в разбирането на механизмите, които се наблюдават при създаването и разпространението на дезинформация.

 

Институтът Големи данни за интелигентно общество търси младши изследователи с интерес към извличането и анализа на данни от социалните медии за работа в областта на анализа на разпространението на дезинформация на български език.

 

Подходящите кандидати за тази позиция трябва да имат солидна подготовка в областта на информационните и комуникационните технологии и по възможност специализация в една или повече от областите анализ и извличане на данни, изкуствен интелект и компютърна лингвистика. Практическият опит е предимство.

 

Вашите отговорности:

·        Внедрява и поддържа сложни модели от свързани данни в областта на анализа на съдържание от социални медии;

·        Допринася за разработването на решения за извличане на данни и взаимовръзките между тях от различни източници: релационни бази данни, текстови документи, други;

·        Разработва техники и модели, които помагат в анализа на съдържание от социалните медии;

·        Преподава в образователни програми в областта на анализ на естествен език и на съдържание от социалните медии;

·        Извършва изследвания в областта на методи за анализ и откриване в съдържание на български и други езици;

·        Създава онтологии за представяне на семантиката на данните и разработва техни инстанции;

·        Поддържа отлична информираност за най-новите технологични тенденции;

·        Допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност;

·        Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

 

Изисквания към кандидатите:

  • Бакалавърска или магистърска степен в една от следните области: компютърни науки, компютърна лингвистика, обработка на естествен език, или свързана техническа област;

·        Опит в областта на анализа на съдържание от социални медии;

·        Опит в събирането и анализа на данни от социални медии – напр. Crowdtangle, извличане на данни от Twitter, YouTube;

·        Опит в разработка на модели за машинно обучение и програмиране напр. на Python

·        Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);

·        Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;

·        Владеене на Английски език.

 

Нашето предложение:

  • Ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
  • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
  • Модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и лаборатории за иновации;
  • Гъвкав работен график и работа в модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
  • Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form - Gate (gate-ai.eu) до 15/11/2022 г. :

·        Мотивационно писмо, разкриващо интереса към позицията (в обем до 2 страници);

·        Автобиография, в която подробно са описани предишни назначения и квалификации;

·        Копие от дипломи за завършено образование;

·        Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;

·        Две препоръки или лични референции под формата на лице за мнение и телефон за контакт, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл.

·        Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:

Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията Младши изследовател.

 

Краен срок за кандидатстване: 15 ноември 2022

 

За допълнителна информация, моля разгледайте нашия сайт www.gate-ai.eu и се свържете с нас на:  milena.dobreva@gate-ai.eu

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СУ „Св. Климент Охридски“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект BG05M2OP001-1.003-0002-C01 „Големи данни за интелигентно общество“ на СУ „Св. Климент Охридски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


3 дни
Кандидаствай и ще получиш обратна връзка до 3 работни дни.
close
business
Сектори
Data Analytics, Проучвания
info
Публикувана: 28 яну 2022
Валидна до: 15 ное 2022
Стартова дата: 13 сеп 2022
place София
school Junior