НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Гид на новодошлия: Как мога да практикувам свободна професия в България

Категории: Блог, Гид на новодошлия | Публикувано на 11 септември 2018

Тази статия е една от темите в Гид на новодошлия – книжка с полезни статии за завръщащи се в България. Можеш да го изтеглиш безплатно тук.

Автор: Велимира Бакалова, pravata.mi

 

Свободен дух съм и отдавна открих плюсовете на фрийлансинга – не ме ограничават работодател, фиксирано работно време или място, а и сам решавам кога и колко работа да поема. Свободата да работя от всяка точка на света ме навежда на мисълта, че мога да го правя и от България, така че защо да не се върна?

Какви изисквания трябва да покрия и през колко администрации трябва да мина?

Всъщност, в България не е задължително да регистрирам фирма, за да си бъда сам шеф. Достатъчно е да се регистрирам като лице, упражняващо свободна професия.

Какво е свободна професия?

Българският закон приема, че съм лице, упражняващо свободна професия при следните условия:

 • Осъществявам професионална дейност за своя сметка
 • Не съм регистриран като едноличен търговец
 • Самоосигурявам се
 • Извършвам някои от следните видове дейност:
 • – Дейност, упражнявана на основание предварителна регистрация, определена с нормативен акт – адвокат, експерт-счетоводител, одитор, медицински специалист, застрахователен агент и други.
 • – Дейност, за която подлежа на облагане с патентен данък, но не съм регистриран като ЕТ – дърводелец, шивач, фризьор, козметик и други.
 • – Извършвам професионална дейност на свой риск и за своя сметка – деец на науката, културата, образованието; архитект, икономист, инженер, журналист и други физически лица, извън горните категории.

 

Каква е процедурата по регистрация?

Административната процедура по регистрация минава през две основни стъпки:

 • Регистрация в Регистър БУЛСТАТ

Трябва в 7-дневен срок от започване на дейността си да се регистрирам в Регистър БУЛСТАТ. Това се случва вАгенция по вписванията на гише или по електронен път, като може да бъде лично или чрез упълномощен представител.

Необходими документи:

 • Лична карта.
 • Заявление за регистрация на лице, упражняващо свободна професия.
 • Документи, които доказват, че имам необходимата квалификация – диплома, сертификат и др. Когато съм завършил образованието или професионалната си квалификация в чужбина, ще е необходимо да мина през процедура на признаване. За целта трябва да се обърна към НАЦИД (Национален център за информация и документация). Процедурата е безплатна, но ще ми отнеме около 2 месеца да получа удостоверението си за признаване.
 • Декларация за истинността на заявените обстоятелства.
 • Документ за платена държавна такса в размер на 10 лв.

Важно! Като физическо лице имам право само на една регистрация.

След успешна регистрация получавам единен идентификационен код (ЕИК) (код по БУЛСТАТ), който съвпада с моя ЕГН.

 

 • Регистрация в НАП

В същия 7-дневен срок имам задължението и да се регистрирам като самоосигуряващо се лице в компетентната териториална дирекция на НАП. В декларацията посочвам вида на осигуряването.

 

Какви предимства има регистрацията ми като упражняващ свободна професия?

 • Тъй като не съм търговец, законът не изисква от мен да водя счетоводство, а само да подавам съответната данъчна декларация в качеството си на физическо лице.
 • Заплащам данък в размер на 10%. Данъчната основа е общият размер на паричната сума, която се облага с данък. Тази сума представлява сборът на всички получени от мен доходи през конкретния времеви период, намален със заплатените осигуровки и всички други предвидени в закона данъчни облекчения. Върху нея се определя дължимият от мен данък. Изчислява се, като доходът ми от професионална дейност се намали с 25%, а доходът ми от авторски и лицензионни възнаграждения – с 40 %. Данъчната си декларация за 2017 трябва да подам до 30 април 2018.
 • Ако дейността ми се облага с патентен данък, то трябва да подам данъчна декларация в съответната община. Крайният ми срок за подаване е до 31 януари на годината, за която се отнасят обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Ако започна дейността си след тази дата, нужно е да подам декларацията непосредствено преди да стартирам дейността си.
 • Освободен съм от задължението да ползвам касов апарат и да издавам касови бележки при приемане на плащания в брой.
 • Мога да се регистрирам по ДДС по мое желание и преценка, а когато оборотът ми за последните 12 месеца е 50 000 лв., подлежа на задължителна регистрация.

 

Какви осигурителни задължения имам?

 • Задължително следва да правя осигурителни вноски за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По мой избор мога да се осигурявам и за общо заболяване и майчинство.
 • Длъжен съм и да заплащам здравните си осигуровки в размер на 8%. До 25-о число всеки месец трябва да внасям авансово осигуровка за предходния месец в размер на 8% от дохода, върху който се осигурявам (доходът не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход). До 30 април на годината, следваща годината, посочена в годишната ми данъчна декларация, трябва да направя и окончателна вноска, която представлява разликата между общия размер дължими здравни вноски и авансово внесените суми през годината.

Пример: Авансово плащане: Трябва да заплатя здравноосигурителната си вноска за месец октомври 2018 година и сe осигурявам върху минималния месечен осигурителен доход (510 лв. за 2018 г.). Следователно до 25 ноември 2017 трябва да заплатя 510 лв. х 0,08 = 40,80 лв.

Окончателно плащане: В годишната ми данъчна декларация за 2018 г. изчислявам и посочвам общия размер на дължимите от мен здравноосигурителни вноски през 2018 г. Ако реалният ми доход не надвишава осигурителния, то няма да довнасям. Но ако го надхвърля, ще трябва да ги изравня. Например дължа 540 лв. и внесената общо сума през годината – 489,60 лв. (12 х 40,80 лв.), то до 30 април 2019 г. трябва да внеса разликата в размер на 50,40 лв.

 

Ако съм се осигурявал здравно в чужбина, а не в България, трябва да възстановя здравноосигурителните си права, за да ползвам услугите на Здравната каса. Правата ми биват автоматично възстановени, щом в рамките на 6 последователни месеца съм се осигурявал здравно. Ако искам възстановяване веднага щом се прибера, мога еднократно да заплатя 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход (т.е 12 х 40,80 за 2018 г.). Докато здравните ми права бъдат възстановени, разбира се, имам достъп до здравни услуги, но ще трябва сам да покрия цялата им стойност.

 

Изтегли целия гид 

 

Гид на новодошлия е безплатен за всички. Ако имаш желание и възможност, можеш да ни подкрепиш с дарение, за да продължим да добавяме нови статии към него и да помагаме на завръщащите се българи. Ако имаш коментари или предложения за теми, които мислиш, че трябва да включим в следващото издание на Гида, пиши ни на hey@tuk-tam.bg

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com